Wild Dog Design

Tin Htay International - ธุรกิจน้ำมัน เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

Tin Htay International เป็นบริษัทน้ำมันและเหมืองแร่หน้าใหม่ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม มีฐานการทำงานอยู่ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เมื่อประเทศเมียนมาร์ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรได้ทำการเปิดประเทศ Tin Htay จึงได้ติดต่อให้ Wild Dog ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย CMS ที่สื่อถึงค่านิยมขององค์กรและประเทศ ขณะเดียวกันก็สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่พร้อมจะทำธุรกิจอย่างยั่งยืนใน ระดับสากล

ชมเว็บไซต์ได้ที่ www.tinhtay.com