Wild Dog Design

Bergen thuộc trường đại học Bergen, Na Uy

Bergen thuộc trường đại học Bergen, Na Uy ủy hoang dã Thiết kế Dog để thiết kế và xây dựng của họ về lưu trữ trực tuyến trang web đa ngôn ngữ nghiên cứu Lưu Trữ cổng thông tin.

Website: bora.hib.no