Wild Dog Design

Tin Htay quốc tế - Công nghiệp dầu, Yangon, Myanmar

Tin Htay quốc tế là một, đạo đức động tổ chức dầu mỏ có trụ sở tại Yangon, Myanmar. Khi biên giới của khu vực giàu tài nguyên này mở ra, Tin Htay tiếp cận hoang dã chó để thiết kế và xây dựng một trang web CMS đáp ứng mà có thể phản ánh các tổ chức và các giá trị của gia; trong khi thiết lập nó vững chắc như một công ty đã sẵn sàng để làm kinh doanh trên các điều khoản bền vững trên trường quốc tế.

Website: www.tinhtay.com